برگزاری آزمون های آنلاین

مدیر ابتدایی پسرانه امام حسین (ع) –دوره دوم از برگزاری آزمون های آنلاین در هفته دوم آذر ماه 99 خبر داد.

ابراهیم بوژمهرانی گفت: با توجه به نبودن دانش آموزان در آموزشگاه و تدریس هایی که همکاران در سامانه های شاد و سروش و اسکایرم دارند، در نظر داشتیم که یک سنجش از دانش آموزان در هفته دوم آذر ماه داشته باشیم با توجه به برنامه ای که در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است آزمون های آنلاینی توسط مدرسه هوشمند مجتمع امام حسین (ع) از دانش آموزان گرفته شده است .

او ادامه داد: با توجه به آزمون هماهنگ تبار که در هفته سوم آذر ماه برگزار می شودآزمون های این هفته باعث دوره و آشنایی دانش آموزان با نحوه ی برگزاری آزمون ها شده است.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20